Εγγραφές Μελών και Παρατηρητών

Διαδικασίες εγγραφής Νέων Μελών και Παρατηρητών

Α. Τακτικά Μέλη

Τα κριτήρια εγγραφής μέλους στη Λέσχη Ανδρίων σύμφωνα με το καταστατικό της είναι τα κάτωθι:

 1. Ο/Η αιτών/ούσα να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της
 2. Να πληροί τα κριτήρια εντοπιότητας εγγραφής μέλους της Λέσχης Ανδρίων όπως ορίστηκαν από την απόφαση του Δ.Σ. της Λέσχης με ημερομηνία 10/09/2018, δηλαδή: Δημότης Άνδρου, ή καταγωγή από την Άνδρο, ή 10 χρόνια μόνιμη κατοικία στην Άνδρο, ή 20 χρόνια παραθερισμού στην Άνδρο
 3. Να καταθέσει έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων
 4. Να εγκριθεί με πλειοψηφία από το Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων με μυστική ψηφοφορία

Η διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους είναι η κάτωθι:

 1. Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Μέλους.
 2. Έλεγχος κριτηρίων εντοπιότητας από δύο (2) ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη της Λέσχης Ανδρίων και προσυπογραφή αίτησης.
 3. Αποστολή συμπληρωμένης αίτησης στο Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων προς έγκριση.
 4. Απάντηση από την Λέσχη Ανδρίων σχετικά με την έγκριση της αίτησης νέου μέλους.
 5. Κατάθεση από το αιτών νέο μέλος του τέλους εγγραφής, το οποίο είναι και το τέλος ετήσιας συνδρομής, το οποίο έχει οριστεί από την απόφαση της Γ.Σ. των μελών της Λέσχης Ανδρίων με ημερομηνία 30/09/2018 στα 50€ ετησίως, για το τρέχον έτος στο οποίο εγκρίθηκε για να γίνει μέλος.
 6. Με την καταβολή του τέλους εγγραφής/συνδρομής, το νέο μέλος εισέρχεται στην οικογένεια της Λέσχης Ανδρίων ως τακτικό μέλος και αποδέχεται το καταστατικό της. Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό της Λέσχης Ανδρίων, είτε με κατάθεση, ή στη ταμία της Λέσχης Ντορίνα Αμωράτη. Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναφέρεται το όνομα, επώνυμο και έτος συνδρομής. Το αποδεικτικό της κατάθεσης παρακαλείτε να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Λέσχης Ανδρίων: info@andrionclub.gr.

Β. Δικαίωμα Εισόδου Μη Τακτικών Μελών

Δικαίωμα εισόδου μη τακτικών μελών στη Λέσχη Ανδρίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού και την απόφαση του Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων με ημερομηνία 10/09/2018, έχουν οι κάτωθι κατηγορίες:

 • Τα Επίτιμα Μέλη (Δήμαρχος Άνδρου, Έπαρχος Άνδρου, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, και όποιο άλλο πρόσωπο τιμηθεί).
 • Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών, οι εφέτες, ο Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών, οι Πρωτοδίκες, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, ο Διευθυντής Αστυνομίας Κυκλάδων, οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (Πολεμικό Ναυτικό, Στρατός Ξηράς, Λιμεναρχείο, Αστυνομία, Πυροσβεστική) που υπηρετούν στη Νήσο Άνδρο και οι ξένοι πρόξενοι.
 • Ειδικοί Παρατηρητές.
 • Παρατηρητές.
 • Καλεσμένοι τακτικού μέλους της Λέσχης μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων.

Οι πρώτες δύο κατηγορίες έχουν δικαίωμα ελευθέρας εισόδου και χρήσης του χώρου σαν τακτικά μέλη της Λέσχης Ανδρίων τηρούμενοι και σεβόμενοι το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργείας της Λέσχης Ανδρίων.

Αν κάποιος που πληροί τα κριτήρια εντοπιότητας και θέλει να εγγραφεί ως τακτικό μέλος, αλλά δεν γνωρίζει κανένα μέλος που θα προσυπογράψει την αίτησή του ή είναι η πρώτη του επαφή με τη Λέσχη, μπορεί να αιτηθεί του δικαιώματος «Παρατηρητή» για κάποια περίοδο, να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της Λέσχης, να γνωρίσει τα μέλη της, το πνεύμα και στόχους της και να αιτηθεί την εγγραφή του ως τακτικό μέλος σε μεταγενέστερο χρόνο.

Γ. Παρατηρητής και Ειδικός Παρατηρητής

Εάν κάποιος/κάποια δεν πληροί τα κριτήρια εγγραφής μέλους ή δεν επιθυμεί να εγγραφεί μέλος στη Λέσχη Ανδρίων μπορεί να αιτηθεί για καθεστώς Παρατηρητή ή Ειδικού Παρατηρητή.

Παρατηρητής

Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια ή δεν επιθυμούν την εγγραφή τους ως μέλη της Λέσχης Ανδρίων ή δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες εχόντων ελευθέρα είσοδο στη Λέσχη, ή δικαιώματος «Ειδικού Παρατηρητή» όπως περιγράφονται στα παραπάνω άρθρα και στο Καταστατικό της Λέσχης Ανδρίων, αλλά επιθυμούν να λαμβάνουν γνώση και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις της, οφείλουν να αιτηθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα του «Παρατηρητή», να εγκριθούν, και να καταβάλουν το ετήσιο ποσό δικαιώματος «Παρατηρητή». Οι έχοντες το δικαίωμα «Παρατηρητή» μπορούν να εισέρχονται στο εντευκτήριο της Λέσχης μόνο κατά την διάρκεια οργανωμένων εκδηλώσεων και δράσεων της Λέσχης, και δεν τους επιτρέπετε η παραμονή και η χρήση του εντευκτηρίου της Λέσχης πέραν της διάρκειας και του χώρου αυτών.

Ειδικός Παρατηρητής

Οι αγροτικοί ιατροί, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των τραπεζικών καταστημάτων που υπηρετούν στη Νήσο Άνδρο έχουν το δικαίωμα χρήσης του χώρου της Λέσχης και να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις αυτής, χωρίς να είναι τακτικά μέλη, αφού πρώτα έχουν αιτηθεί το δικαίωμα του «Ειδικού Παρατηρητή» προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης, εγκριθεί, και έχουν καταβάλει το ετήσιο ποσό δικαιώματος «Παρατηρητή».

Το δικαίωμα «Παρατηρητή» και «Ειδικού Παρατηρητή» είναι διάρκειας ενός έτους, από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με δυνατότητα ανανέωσης με τη λήξη αυτού και το κόστος αυτού ορίζεται στα 20€ ετησίως, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 6/2018 και ημερομηνία 10/09/2018. Αν έχων δικαίωμα «Παρατηρητή» αιτηθεί και εγγραφεί ως τακτικό μέλος της Λέσχης το ποσό που κατέβαλε για το δικαίωμα «Παρατηρητή» αφαιρείται από το κόστος εγγραφής του ως μέλος.

Η διαδικασία δικαιώματος Παρατηρητή και Ειδικού Παρατηρητή είναι η κάτωθι:

 1. Αίτηση Συμπλήρωση Αίτησης Παρατηρητή/Ειδικού Παρατηρητή.
 2. Αποστολή συμπληρωμένης αίτησης στο Δ.Σ. της Λέσχης Ανδρίων προς έγκριση.
 3. Απάντηση από την Λέσχη Ανδρίων σχετικά με την έγκριση της αίτησης Παρατηρητή/Ειδικού Παρατηρητή.
 4. Κατάθεση από τον/την αιτών/ούσα του τέλους Παρατηρητή/Ειδικού Παρατηρητή.
 5. Με την καταβολή του τέλους Παρατηρητή/Ειδικού Παρατηρητή, το νέο μέλος εισέρχεται στην Λέσχη Ανδρίων ως Παρατηρητής/Ειδικός Παρατηρητής και αποδέχεται το καταστατικό της και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στο λογαριασμό της Λέσχης Ανδρίων, είτε με κατάθεση, ή στη ταμία της Λέσχης Ντορίνα Αμωράτη. Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναφέρεται το όνομα, επώνυμο και το έτος. Το αποδεικτικό της κατάθεσης παρακαλείτε να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Λέσχης Ανδρίων: info@andrionclub.gr.

Κάθε ένας ο οποίος εισέρχεται στο χώρο της Λέσχης Ανδρίων αποδέχεται, σέβεται και τηρεί το καταστατικό της Λέσχης Ανδρίων και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Τα μέλη που προσυπογράφουν τις αιτήσεις νέων μελών έχουν την ευθύνη του ελέγχου εντοπιότητας και του νέου μέλους που προτείνουν καθώς και των καλεσμένων τους.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί «Λέσχης Ανδρίων» για συνδρομές και δωρεές:


Εθνική Τράπεζα Ελλάδος - National Bank of Greece

IBAN: GR06 0110 3130 0000 3132 9605 914

BIC: ETHNGRAA


ALPHA BANK

IBAN: GR92 0140 6220 6220 0200 2006 633

BIC: CRBAGRAA


EUROBANK 

IBAN: GR7502604250000910200206480

BIC: ERBKGRAA


PIRAEUS BANK - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR2701713650006365145630380

BIC: PIRBGRAA


Αίτηση Τακτικού Μέλους


Αίτηση Παρατηρητή & Ειδικού Παρατηρητή


Καταστατικό Λέσχης Ανδρίων

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε